Ta spletna stran vsebuje t.i. piskotke. Vec o tem si lahko preberete na uporabniskih straneh.

Se strinjam
 
 
Strokovni aktiv profesorjev športne vzgoje
  1. Učni cilji
  2. Učna snov po letnikih in kriteriji za ocenjevanje znanja

Aktiv profesorjev športne vzgoje
: mag. Polona Cesar, Nevenka Beba Omerzu, Bojana Vrščaj Mihelčič, Matej Grgurevič (vodja aktiva), mag. Jaka Fetih, Primož Praprotnik, Slavko Vujin
in Jernej Višnikar.

OPREDELITEV PREDMETA. Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA
. Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih gimnazije. Namenjeno mu je 420 ur rednega pouka, to je po tri ure pouka tedensko v 1., 2., 3. in 4. letniku. Program je z vidika razvojnih značilnosti in motivacijske strukture mladostnikov vsebinsko, organizacijsko ter metodično zaokrožen v dve šolski obdobji: prvi in drugi letnik, tretji in četrti letnik. Cilji športne vzgoje se uresničujejo tudi na športnih dnevih, športnih popoldnevih in v šoli v naravi.

REDNI POUK. Redni pouk športne vzgoje, ki je obvezen za vse dijake, sestavljata: osnovni program - v prvih dveh letnikih sta mu namenjeni dve tretjini ur, v tretjem in četrtem pa ena tretjina. V osnovnem programu dijaki spopolnijo in nadgradijo temeljna znanja, ki so jih pridobili v osnovni šoli; program izbirnih športov - v prvih dveh letnikih je programu izbirnih športov namenjena ena tretjina ur, v tretjem in četrtem pa dve tretjini. Vadba poteka v okviru rednega pouka, tako da se dijakinje in dijaki vse šolsko leto udeležujejo načrtnega, sistematičnega in kontinuiranega športnovzgojnega procesa. Dijaki izbirajo športne zvrsti v določenem obsegu ur znotraj ponudbe, ki jo pripravi šola. Program oblikujejo športni pedagogi v letnem učnem načrtu. Prilagodijo ga interesom dijakov, možnostim in tradiciji šole, vendar skladno s cilji učnega načrta. Zaradi varnosti in individualizacije v vadbeni skupini ni več kot 20 dijakov. Pri rednem pouku športne vzgoje se dijaki delijo v skupine po spolu. Pri plavanju, smučanju, pohodništvu in kolesarjenju upoštevamo posebna normativna izhodišča. 

ŠPORTNI DNEVI. Redni pouk športne vzgoje dopolnjujeta v prvih treh letnikih po dva športna dneva na leto, v zadnjem letniku pa je predviden en športni dan. Ti športni dnevi so obvezni za vse dijake.Prvi športni danje zimski s ponudbo zimskih športov,drugi športni dan je spomladanski s pohodniško vsebino. Športni dnevi so namenjeni predstavitvi drugačnih športnih vsebin, razbremenitvi dijakov in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov, ter povezani z vsebinami različnih predmetov (spomladanski).

DODATNI PROGRAM ŠOLE. Šola ponuja dijakom šolska športna tekmovanja, spoznavne dneve za dijake prvega letnika in zimsko šolo v naravi v kombinaciji s športnimi oddelki. Dijaki se vključujejo v te dejavnosti prostovoljno.

Šolska športna tekmovanja – medrazredna, občinska, državna.

Spoznavni dnevi za dijake prvega letnika– so organizirani v začetku septembra v Bohinju v obliki različnih športnih in družabnih/socialnih vsebin pod vodstvom mag. Polone Cesar ter ob spremstvu razrednika in še enega profesorja spremljevalca na oddelek.

Zimska šola v naravi za dijake  – šola smučanja in teka na smučeh je organizirana v kombinaciji s športnimi oddelki pod vodstvom prof. Primoža Praprotnika.


Naši prostori in površine za športno vzgojo:

VIDEO - POVEČAN IN POSODOBLJEN ŠOLSKI FITNES

 

velika telovadnica v športni dvorani


plesna telovadnica v športni dvorani


zunanja igrišča pri športni dvorani


fitnes v športni dvorani


zunanja igrišča pri šoli


velika telovadnica v šoli


mala telovadnica v šoli